İLAN DİNAR KAYMAKAMLIĞI Malmüdürlüğü

İLAN  DİNAR KAYMAKAMLIĞI  Malmüdürlüğü

İLAN

DİNAR KAYMAKAMLIĞI

Malmüdürlüğü

  • Afyonkarahisar İli Dinar İlçesi Konak Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait olan 198 ada 6 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan Eski Emniyet Lojmanları olan betonarme 1 tanesi 2 katlı 4 tanesi 3 katlı 5 ayrı bloktan oluşan binaların seçici yöntemle yıkımdan  sonra enkazdan çıkacak  hurda bedeli karşılığında başabaş Dinar Malmüdürlüğüne en yüksek bedeli vermeyi teklif eden isteklilere ihale edilmek üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

 

Muhammen Bedeli 69.603,72 TL ,  Geçici Teminat 2.088 ,00TL’dir.

 

  • İhale 03/04/2017 Pazartesi günü saat 14:30 ‘da Dinar Malmüdürlüğü makam odasında yapılacaktır.
  • İhalesi yapılacak olan işin şartnamesi mesai saatleri içerisinde Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir.
  • İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için;

 

A:  İkametgah Belgesi,

B: Tebligat adresi,

C: Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi ( 2017 yılında alınmış olacak)

-Gerçek kişi olması halinde kimlik fotokopisi ve varsa ilgilisine Tic. Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar odası siciline kayıtlı olduğuna gösterir belge, (2017 yılında alınmış olacak)

-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza sirküleri,

– Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge ve imza sirküleri,

D: istekli adına vekaleten katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekalet edecekleri noter tasdikli imza sirküleri verilmesi,

E: Geçici Teminatın Dinar Malmüdürlüğü Veznesine nakit yatırıldığına dair alındı makbuzu veya süresiz teminat mektubu makbuzu,

F: Bina yıkım işine ait İş Bitirme Belgesi

  • İhaleye katılmak isteyen taliplilerin, yukarıda yazılan belgeler ile Malmüdürlüğü makam odasında hazır bulunmaları,
  • Telgraf veya telefaksla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez.
  • Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitte serbesttir.

                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                             İLAN OLUNUR.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ