AFYONKARAHİSAR DİNAR YEŞİLÇAT GÖLETİ SULAMASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-183 DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AFYONKARAHİSAR DİNAR YEŞİLÇAT GÖLETİ SULAMASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-183 DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AFYONKARAHİSAR DİNAR YEŞİLÇAT GÖLETİ SULAMASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-183 DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Afyonkarahisar Dinar Yeşilçat Göleti Sulaması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2016/449631

1-İdarenin

 1. a) Adresi : Adnan Menderes Bulvari Konya Yolu 03040 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
 2. b) Telefon ve faks numarası : 2722168565 – 2722168569
 3. c) Elektronik Posta Adresi : dsi18@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : Brüt 129 ha sulama alanına; 7712 m. HDPE Boru Döşenmesi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Yapılacağı yer : Afyonkarahisar Dinar Yeşilçat
 2. c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 300 (300) takvim günüdür.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : DSİ 183 Şube Müdürlüğü Adnan Menderes Bulvarı Konya yolu üzeri Afyonkarahisar
 2. b) Tarihi ve saati : 29.11.2016 – 10:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” Ek-1 de verilen Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde A-IX. GRUP SU YAPILARI

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

 1. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde; TP: Teklif puanı,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

S. N Poz No Yapılan işin cinsi Puan
1 YGS-01 Açıkta Kazı Yapılması 0.45
2 YGS-02 Kil Dolgu Yapılması 0.68
3 YGS-03 Filtre Malzeme Dolgusu 0.42
4 YGS-04 Riprap yapılması 2.77
5 YGS-05 Barajlarda Açıkta Beton Veya Betonarme Betonu Yapılması 15.10
6 YGS-06 Açıkta Ve Yeraltında Betonarme Demirleri Ve Hasır Çeliklerin Temini, Hazırlanması Ve Bükülüp Yerine Konulması. 0.33
7 YGS-07 Çeşitli Demir İşleri 0.57
8 YGS-08 Giriş Izgarası Ve Hertürlü Demir Kapak 0.68
9 YGS-09 Yeraltında Cebri Borular Ve Çelik Mesnetler 0.93
10 YGS-10 Her Türlü Drenfleks Drenaj Borusu Temini Ve Döşenmesi 0.02
11 YGS-11 Her Türlü Sızdırmazlık Tertibatı İle Sızdırmazlık İşleri Yapılması 0.10
12 YGS-12 Q300 mm Kelebek Vana Ve Ek Parçalarının Temini,Yerine Konulması Ve İşler Hale Getirilmesi. 0.80
13 YGS-13 Q110 mm 6 Atmosfer HDPE Boru Temin Ve Döşenmesi 0.43
14 YGS-14 Q125 mm 6 Atmosfer HDPE Boru Temin Ve Döşenmesi 0.05
15 YGS-15 Q160 mm 6 Atmosfer HDPE Boru Temin Ve Döşenmesi 0.24
16 YGS-16 Q160 mm 8 Atmosfer HDPE Boru Temin Ve Döşenmesi 0.75
17 YGS-17 Q180 mm 8 Atmosfer HDPE Boru Temin Ve Döşenmesi 0.32
18 YGS-18 Q200 mm 8 Atmosfer HDPE Boru Temin Ve Döşenmesi 0.36
19 YGS-19 Q280 mm 8 Atmosfer HDPE Boru Temin Ve Döşenmesi 0.56
20 YGS-20 Q315 mm 8 Atmosfer HDPE Boru Temin Ve Döşenmesi 1.09
21 YGS-21 Q355 mm 6 Atmosfer HDPE Boru Temin Ve Döşenmesi 0.91
22 YGS-22 Q355 mm 8 Atmosfer HDPE Boru Temin Ve Döşenmesi 2.21
23 YGS-23 Q400 mm 6 Atmosfer HDPE Boru Temin Ve Döşenmesi 4.98
24 YGS-24 Q450 mm 6 Atmosfer HDPE Boru Temin Ve Döşenmesi 2.50
25 YGS-25 HDPE hatlarda ayrım+hat kapama vanası yapısının yapılması 0.51
26 YGS-26 HDPE hatlarda ayrım+hat kapama vanası+vantuz yapısının yapılması 0.37
27 YGS-27 HDPE hatlarda  vantuz yapısı yapılması 0.13
28 YGS-28 HDPE hatlarda arada pompajlı tahliye vanası yapısı yapılması 0.07
29 YGS-29 HDPE hatlarda arada cazibeli tahliye vanası yapısı yapılması 0.31
30 YGS-30 HDPE hatlarda arada 1 çıkışlı savaksız hidrolik hidrant yapılması 0.36
31 YGS-31 HDPE hatlarda arada 2 çıkışlı savaksız hidrolik hidrant yapılması 0.31
32 YGS-32 HDPE hatlarda arada 1 çıkışlı savaksız hidrolik hidrant+vantuz yapısı yapılması 0.28
33 YGS-33 HDPE hatlarda arada 2 çıkışlı savaksız hidrolik hidrant + vantuz yapısı yapılması 0.19
34 YGS-34 HDPE hatlarda sonda 1 çıkışlı A tipi hidrant+tahliye vanası yapısı yapılması 0.20
35 YGS-35 İşletme bakım yolu yapılması 0.02
TOPLAM 40.00

Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatların toplam tekliflerine oranının; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %70 – %130 aralığında (%70 ve %130 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklif oranları %70 – %130 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 183 Şube Müdürlüğü Adnan Menderes Bulvarı Konya yolu üzeri Afyonkarahisar  adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 183 Şube Müdürlüğü Adnan Menderes Bulvarı Konya yolu üzeri Afyonkarahisar adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı resmi gazetede yayılanan ilan metnine istinaden N: katsayısı 1,00 olarak düzenlenmiştir.

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

04 Kasım 2016 Cuma 08:38

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ