İLAN DİNAR KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN DİNAR KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN
DİNAR KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZ MALLARIN

mal-mudurlugu

Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirlilen, Hâzineye ait 9 adet taşınmazın satış ihaleleri; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince ‘Açık Teklif Usulü’ ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Mal Müdürlüğü ihale odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
1-İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri içerisinde Mal Müdürlüğümüz Makam odasında bedelsiz olarak görülebilir.
2-İhaleye iştirak edeceklerin nüfus cüzdanı suretini kanuni ikametgah belgesini, teminat makbuzlarını, tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise ayrıca tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.
3-İstekliler ihale saatine kadar ihale ihale komisyonuna ulaşmasına kaydıyla. Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektupları iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
4-4706 sayılı Kanun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine’ye ait taşınmazların satış tutan belediye mücavir alanları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000.00 TL’yi geçtiği takdirde, satış bedelinin en az 1/4’ü peşin, kalanı 3’ er aylık dönemler halinde en fazla 8 eşit taksitle 2 yıl içinde ödenebilecektir. Hâzineye ait taşınmaz malların satışında KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.
5-Komisyonihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ”
6-Tûrkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. (BASIN: 2016/123) İLAN OLUNUR.

03 Kasım 2016 Perşembe 08:50

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ