MICIR, TEMEL MALZEMESİ VE KORUGE BORU SATIN ALINACAKTIR AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MICIR, TEMEL MALZEMESİ VE KORUGE BORU SATIN ALINACAKTIR AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MICIR, TEMEL MALZEMESİ VE KORUGE BORU SATIN ALINACAKTIR

AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2017 YILI 3.GRUP MICIR, TEMEL MALZEMESİ VE KORUGE BORU TEMİNİ VE NAKLİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/112291

 

1-İdarenin
a) Adresi : Dörtyol Mahallesi Küçük Çobanlar Yolu Küme Evler No :1 (Uydukent Yeni Otogar Karşısı) MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 2722163043 – 2722163042
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : A TİPİ MICIR (1″-4/3″) 2.411,000 m3 ,B TİPİ MICIR (4/3″-1/2″) 5.780,000 m3, TEMEL MALZEMESİ 18.600,000 m3, Q 600 mm KORUGE BORU 100,00 m, Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Başmakçı-Akkeçili Köy içi Başmakçı-Sarıköy-Başmakçı Başmakçı-Yukarıbeltarla-Öz Mahallesi Arası Dazkırı-Sarıkavak 1.Yol ve Köyiçi Dazkırı-Akarca-Akyarma Sınırı Dazkırı-Kızılören-Evciler Sınırı Dazkırı-Flamingo Yolu (Arıköy) Dinar-Çapalı-Çölovası-Uluborlu Sapağı Dinar-Bademli-Dy.İltihak Dinar-Kızıllı-Dy.İltihak Dinar-Bülüçalan-Tren Yolu Dinar-Palaz-Bilgiç Dy. Dinar-Çakıcı-Jandarma-Dy. Dinar-Ergenli-Isparta İl Sınırı Dinar-Sütlaç-Yeşilhöyük Evciler-Dy.Küllüce Köyü Evciler-Gökçek-Madenler Evciler-Akyarma-Akarca
c) Teslim tarihi : Sözleşmeden sonra 5 takvim günü içerisinde iş yeri teslimi ve işe başlama tutanakları hazırlanarak işe başlanır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Dörtyol Mahallesi Küçük Çobanlar Yolu Küme Evler No:1 (Uydukent – Yeni Otogar Karşısı) MERKEZ / AFYONKARAHİSAR
b) Tarihi ve saati : 11.04.2017 – 14:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Granül Malzeme, Ocak Malzemesi, A Tipi veya B Tipi Mıcır Malzemelerin  Alımı, Satımı Temini İle İlgili İş Deneyim Belgesi ve Faturalandırma İşlemleri BENZER İŞ OLARAK Kabul Edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Dörtyol Mahallesi Küçük Çobanlar Yolu Küme Evler No:1 (Uydukent – Yeni Otogar Karşısı) MERKEZ / AFYONKARAHİSAR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hiz. Müdürlüğü Dörtyol Mah. Küçük Çobanlar Yolu Küme Evler No:1 (Uydukent – Yeni Otogar Karşısı) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ