PREFABRİK BİNA SATIN ALINACAKTIR

PREFABRİK BİNA SATIN ALINACAKTIR

 

PREFABRİK BİNA SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere 4 adet prefabrik alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/346703

 

1-İdarenin
a) Adresi : DERVISPASA MAHALLESI DR. MAHMUT HOCA CADDESI 03200 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 2724440430 – 2722147524
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Adet 157,00 m² (4×157,00 =628,00 m²) (subasman yapımı dahil, 85,00 m² istasyon binası+18,00 m² veranda+2 Adet 27,00 m² Ambulans garajı yapılması) 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyon binası olarak kullanılmak üzere prefabrik alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1-Dinar İlçesi Tatarlı Kasabası 2-Sandıklı Merkez 3-Sandıklı İlçesi Akharım Kasabası 4-Sinanapaşa İlçesi Tınaztepe kasabası
c) Teslim tarihleri : Her bir kısım işin ayrı ayrı yükleniciye yer teslimi yapıldıktan sonra 45’er (Kırkbeş) takvim günü içerisinde montajları yapılarak eksiksiz olarak idareye teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Dervişpaşa Mah.Dr.mahmut Hoca Cad.No.26 03200 AFYONKARAHİSAR (İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu)
b) Tarihi ve saati : 27.09.2016 – 10:30
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu sunacaktır.
Üretim kapasite raporu düzenlemesi :

İhale konusu işe ait yüklenici her bir kısım iş için ayrı ayrı olmak üzere yapmayı/vermeyi taahhüt ettiği prefabrik için (45 (Kırkbeş) gün süre içinde 1 adet olmak üzere) kapasite raporu düzenlemek zorundadır.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Prefabrik alımını üstlenen firma veya kişi yapının garanti süresince bakım ve onarımın yapmakla yükümlüdür.
4.3.3. Alım konusu ile ilgili imalat yeterlik belgesi:
İlgili kurum ve kuruluşlardan alınmış imalat yeterlilik belgeleri
4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:
TS 500 ile belirtilen Teknik Şartnameler kapsamında yapılacak olan prefabrik malzemelerin TSE ve / veya ISO belgelerini teklif dosyasında sunacaklardır.
4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Tedarik edilecek malların fotoğrafları ve katalokları ihale dosyasına sunulacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her türlü metal prefabrik bina, ev, ofis, yapı v.b. temini, montajı ve üretimi ile ilgili her türlü iş iş deneyimi olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Sağlık Müdürlüğü İnşaat Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dervişpaşa Mah. Dr. Mahmut Hoca Cad.No.26 03200 AFYONKARAHİSAR (İl Sağlık Müdürlüğü İnşaat Sevisi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 

31 AĞustos 2016 Çarşamba 08:30

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ