GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI AFYONKARAHİSAR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI AFYONKARAHİSAR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI

AFYONKARAHİSAR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Sayfa: 1

TAKiP NO: 2010/31 SATIŞ Satılmasına Karar Verilen Gayrimenkulun;

TAPU KAYDI: Afyonkarahisar ili, Dinar ilçesi, Dinar Tapu Sicil Müdürlüğünde 106 Ada, 70 Parsel, 34 pafta, 5 cilt, 404 sayfada kayıtlı, 108,25 m2 miktarlı tam hisseli bahçeli kargir fırın ve ev.

iMAR DURUMU: Bitişik nizam 3 katlı yapılaşmaya müsait bodrum ve zemin katlar yola sıfır olarak işyeri olabilir, 1. Ve 2. Katlar konut olarak yapılmaya müsaittir. Bir miktar yola terki vardır.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ: Satışa konu olan taşınmaz Afyonkarahisar ili, Dinar ilçesi, üçlerce Mahallesi, Eski Dinomo mevkii 106 ada, 70 parsel, 108,25 m2 gayrimenkul tapu kaydında bahçeli kargir fırın ve ev olarak kayıtlı ise de mevcutta bitişik fırındır. Taşınmaz üzerinde bulunan bina 60 yaşlarında oldukça eski ekonomik ömrünü tamamlamış, çeşitli defalar tadilat görmüş birinci kat döşemesi kırılarak bir miktar asma kat olarak kullanılan ev katı iptal edilmiş arka kısma sonradan bir ilave kısım yapılmış olup deprem gördüğünden ve bakımsız olduğundan kullanılamaz durumdadır. Taşınmaz şehrin merkezi yerinde eski Çivril yoluna cepheli her türlü belediye hizmetlerinden yararlanan şehir meydanına ve resmi dairelere, bankalara oldukça yakın tek cepheli cephesi dar derinliği fazla ticari yapılaşmaya müsait bir konumdadır. Taşınmaz imar durumuna göre bitişik nizam 3 katlı yapılaşmaya müsait bodrum ve zemin katlar işyeri olarak yola sıfır 1. ve 2. Katlar konut olarak yapılaşmaya müsaittir. imar çapına göre bir miktar yola terki vardır. GAYRİMENKULÜN ARTIRMAYA ESAS RAYİÇ BEDELİ: 111.970,00.-TL. muhammen bedelle (%7,5 pey akçesi, . 8.400,00.-TL) aşağıda yazılı yer gün ve saatte açık arttırma suretiyle satılacaktır.

SATIS ŞARTLARI:

 • Açık artırma 09.06.2016 günü saat 10:00 – 10:10 arasında Afyonkarahisar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Birinci arttırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağrıldıktan sonra teklif olunan en yüksek rayiç bedelin %75’ini ve takip masrafını ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Arttırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 16.06.2016 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır, ikinci arttırmada rayiç bedelin %40’ını ve takip masrafları ve Varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci arttırmada 6183 sayılı kanunun 94. maddesi gereğince birinci arttırmadaki şartlar aranacaktır.
 • Arttırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün arttırmaya esas rayiç değerinin %7,5 pey akçesinin 6183 sayılı kanunun lO.maddesinin 1 ila 4.fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin teminat mektubu, hazine •/…’ tahvil ve bonosu Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak Müdürlüğümüze ihale saatine kadar vermeleri zorunludur. 6183 sayılı kanunun lO.maddesinin 3.bendinde belirtilen, Hazine Tahvil ve bonolarının teminât olarak verilmesi halinde, 4. bende göre, %15 eksiği ile değerlendirilerek işlem yapılacaktır.
 • Katılımcılar, teminat bedelinin yatırıldığına dair belge ile birlikte, son altı ay içinde alınmış, ikametgâh senedi ya da adrese dayalı nüfus bilgileri belgesi ile nüfus cüzdanı fotokopilerini (T.C.Kimlik Numarası olmayanlar kabul edilmez) de ibraz etmek zorundadırlar.
 • Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine istinaden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
 • Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
 • Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
 • Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak Gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi Kendisinden tahsil olunur.
 • İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki haklan hususu – ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle İ5 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
 • Gayrimenkulün kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile arttırmaya çıkarılır. Bu arttırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok arttırana

ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve – geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı.;. Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükmüne göre Sigorta Müdürlüğünce tahsil olunur.

 • Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Afyonkarahisar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü icra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
 • Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş-ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin ; 2010/31 Satış dosya numarası ile Müdürlüğümüz icra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.!
 • 27 Nisan 2016 Çarşamba 08:17
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ