KİLİTLİ PARKE TAŞI SATIN ALINACAKTIR KIZILÖREN BELEDİYESİ

KİLİTLİ PARKE TAŞI SATIN ALINACAKTIR KIZILÖREN BELEDİYESİ

KİLİTLİ PARKE TAŞI SATIN ALINACAKTIR

KIZILÖREN BELEDİYESİ

8 cm Kalınlıkta 10000 m² Beton Kilitli Parke Taşı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/371705

 

1-İdarenin
a) Adresi : CUMHURİYET MAHALLESİ CENGİZTOPEL CADDESİ NO : 28 03560 KIZILÖREN/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 2725717656 – 2725717057
c) Elektronik Posta Adresi : kizilorenbelediyesi1969@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 cm Kalınlıkta 10000 m² Beton Kilitli Parke Taşı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : KIZILÖREN BELEDİYESİ TARAFINDAN TESPİT EDİLECEK UYGULAMA ALANLARI
c) Teslim tarihi : İDARENİN İHTİYACINA GÖRE PEYDER PEY ALINAK OLUP 1 GÜN ÖNCEDEN YÜKLENİCİYE BİLDİRİLECEK NAKLİYE İŞİNDE AKSAMA OLMAYACAK ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEK OLUP; FORKLİF İLE BİRLİKTE İNDİRME İŞLEMİ YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILACAKTIR.TÜM NAKLİYE GİDERLERİ YÜKLEME BOŞALTMA VE ULAŞTIRMA GİDERLERİ YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILACAKTIR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KIZILÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI CUMHURİYET MAHALLESİ CENGİZTOPEL CADDESİ NO : 28 03560 – KIZILÖREN / AFYONKARAHİSAR
b) Tarihi ve saati : 13.08.2018 – 10:30
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1. Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil belgesi
2. Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu
3. Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından Aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi
4. Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş imalat yeterlilik belgesi
5. Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belge

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
ALINACAK MALLAR TS2824 – EN1338  E UYGUN OLACAK.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KIZILÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI CUMHURİYET MAHALLESİ CENGİZTOPEL CADDESİ NO : 28 03560 – KIZILÖREN / AFYONKARAHİSAR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIZILÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI CUMHURİYET MAHALLESİ CENGİZTOPEL CADDESİ NO : 28 03560 – KIZILÖREN / AFYONKARAHİSAR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ